Cennik opłat ponoszonych w ramach zlecenia windykacji sądowej

Czynności wykonywane przez Kancelarię w toku postępowania sądowego
Ile płacisz?
Dlaczego płacisz?
Czy otrzymasz zwrot opłaty?
Wniesienie pozwu do E-sądu
 Dług do 1500 zł – opłata sądowa 30 zł
Dług do 4000 zł – opłata sądowa 50 zł
Dług do 7500 zł – opłata sądowa 100 zł
Dług do 10.000 zł – opłata sądowa 125 zł
Dług do 15.000 zł – opłata sądowa 187,50 zł
Dług do 20.000 zł – opłata sądowa 250 zł
Dług powyżej 20 tys. zł – opłata sądowa 1,25%. Opłaty te nie stanowią wynagrodzenia kancelarii, są płatne na konto sądu. Jedna opłata za przygotowanie pozwu 19,99 zł
 Opłata sądowa stanowi obowiązkową opłatę na rzecz Sądu Rejonowego w Lublinie (E-sądu),opłata 19,99 zł pokrywa koszty bankowe, operacyjne, przygotowania pozwu
TAK
Opłata sądowa jest zasądzana w nakazie zapłaty i dłużnik zobowiązany jest do jej zwrotu. Opłata za przygotowanie pozwu 19,99 zł jest bezzwrotna
Uzyskanie nakazu zapłaty i klauzuli wykonalności
O zł
Windykacja, negocjacje
Wpis na giełdach wierzytelności i w raportach BIG i wywiadowni gospodarczych
 0 zł
Czynności wykonywane przez Kancelarię po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty
Ile płacisz?
Dlaczego płacisz?
Czy otrzymasz zwrot opłaty?
Opłata przy skierowaniu sprawy do Komornika
 300 zł
 Jest to opłata za czynności wykonywane przez komornika
TAK
wniesione opłaty doliczane są do kwoty odzyskanej przez komornika.
Opłata przy przedłużającym się postępowaniu egzekucyjnym powyżej 3 miesięcy
Ustalona z radcą prawnym stawka miesięczna lub zapłata kosztów zastępstwa egzekucyjnego w wysokości ustalonej przez komornika w postepowaniu egzekucyjnym.
Jest to opłata za czynności wykonywane przez kancelarię w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
TAK
wniesione opłaty doliczane są do kwoty odzyskanej przez komornika.
Bezskuteczna egzekucja:
brak zapłaty zadłużenia przez dłużnika
Ile płacisz?
Dlaczego płacisz?
Czy otrzymasz zwrot opłaty?
Brak zapłaty przez dłużnika
O zł prowizji
O zł kosztów adwokackich
 Nie płacisz jeżeli windykacja i egzekucja pozostaje bezskuteczna
Odzyskanie należności:
Zapłata zadłużenia przez dłużnika
Ile płacisz?
Dlaczego płacisz?
Czy otrzymasz zwrot opłaty?
Po zapłaceniu przez dłużnika
Prowizja w wysokości kwoty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
Prowizja w wysokości zapłaconych przez dłużnika kosztów ubocznych.
Zapłata Kancelarii kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego.
Prowizja jest należna w związku z prowadzeniem windykacji i ponoszeniem przez Kancelarię kosztów zastępstwa procesowego. Koszty zastępstwa są zasądzane od dłużnika. Koszty uboczne, w tym rekompensata za koszty odzyskiwania należności są należne w związku z prowadzeniem przez Kancelarię windykacji.
NIE
Prowizje są należne wyłącznie po zapłaceniu tych należności przez dłużnika.
Przekazanie postepowania z e-sadu do postępowania zwykłego:
Ile płacisz?
Dlaczego płacisz?
Czy otrzymasz zwrot opłaty?
Odpowiedź na sprzeciw, wniesienie pozwu w postępowaniu zwykłym po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym.
Wysokość wynagrodzenia za osobiste stawiennictwo jest ustalana z radcą prawnym (w sprawach nieskomlikowanych z reguły jest to połowa ustawowych stawek lub ustalenie pokrycia kosztów poszczególnych czynności)
Jest to wynagrodzenie radcy za sporządzenie pozwu w postępowaniu zwykłym, odpowiedzi na sprzeciw, związane z większym zaangażowaniem w takiej sprawie.
TAK
sąd powinien zasądzić zwrot kosztów pełnomocnika procesowego
Osobiste stawiennictwo radcy prawnego na rozprawie przed sądem cywilnym, uczestniczenie w rozprawach w trybie online, po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym.
Wysokość wynagrodzenia za osobiste stawiennictwo jest ustalana z radcą prawnym (w sprawach nieskomlikowanych z reguły jest to połowa ustawowych stawek lub ustalenie pokrycia kosztów poszczególnych czynności)
Wynagrodzenie radcy za stawiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy i sporządzenie pism procesowych.
TAK
sąd powinien zasądzić koszty pełnomocnika procesowego

Cofnięcie przez Klienta pozwu o zapłatę w trakcie postępowania przed sądowego.

Wypowiedzenie przez Klienta umowy windykacji lub pełnomocnictwa radcy prawnemu w trakcie postępowania przed sądem.

Wycofanie przez Klienta oferty sprzedaży wierzytelności zamieszczonej przez Kancelarię.

Oddalenie powództwa przez sąd cywilny z powodu jego wcześniejszej zapłaty przez dłużnika i braku poinformowania o tym Pełnomocnika.

w zależności od wysokości kwoty dochodzonej pozwem o zapłatę:
90 zł do 500 zł
270 zł do 1500 zł
900 zł do 5000 zł
1800 zł do 10000 zł
3600 zł do 50000 zł
5400 zł do 200000 zł
10800 zł powyżej 200000 zł
Koszty zastępstwa procesowego ustalane są przez sąd na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności prawne radców prawnych/adwokackie.
Działania te powodują brak możliwości uzyskania nakazu zapłaty lub odzyskania od dłużnika wynagrodzenia za usługi, z których do tej pory Klient korzystał za darmo.
NIE
opłata stanowi wynagrodzenie pełnomocnika za świadczone na Państwa rzecz usługi.

OPIS USŁUGI WINDYKACJI E-SĄDOWEJ

Windykacja E-sądowa: zgodnie z zasadą ,,No Win, No Fee”

Kancelaria udostępnia Państwu narzędzie E-SĄD.INFO.PL do prowadzenia najtańszego postępowania w e-sądzie, w którym możecie Państwo otrzymać pomoc profesjonalnego prawnika, radcy prawnego, za symboliczną opłatą
19.99 zł. Prawnik będzie Państwa reprezentował w postępowaniu przed e-sądem oraz w egzekucji komorniczej.

Koszty skierowania pozwu do e-sądu są najniższe, gdyż opłata sądowa wynosi ¼ pełnej opłaty sądowej. Zamiast płacić 5% opłaty w postępowaniu „papierowym”, w e-sądzie opłata wynosi 1,25%.
Przykładowo, jeżeli dług wynosi do 1500 zł opłata sądowa wynosi 30 zł. Skierujecie Państwo pozew do e-sądu z pomocą doświadczonego radcy prawnego, który przygotuje pozew poparty praktyką trzech tysięcy prowadzonych postępowań.

Otrzymacie Państwo dostęp do Panelu Klienta w celu uzyskiwania informacji o postępowaniu sądowym. Po złożeniu pozwu, w terminie 1-2 dni zostanie nadana sygnatura sądowa postępowania, nakaz zapłaty jest wydawany z reguły w ciągu 30 dni, w przypadku skutecznego doręczenia oraz braku sprzeciwu w terminie ok. 30 dni zostanie nadana klauzula wykonalności i sprawa może być niezwłocznie skierowana do egzekucji.

Czy Kancelaria pracuje za darmo? Oczywiście, że NIE.
Zgodnie z umową windykacji e-sądowej, za koszty windykacji zapłaci dłużnik.
Zgodnie z przepisami, sąd zasądzi następujące koszty, stanowiące wynagrodzenie Kancelarii:

  • zwrot kosztów adwokackich – należne są od dłużnika z chwilą złożenia pozwu;
  • rekompensata za koszty windykacji w wysokości 40 EUR lub 70 EUR lub 100 EUR w zależności od wysokości długu– należne są od dłużnika z chwilą podjęcia windykacji e-sądowej.
  • inne koszty uboczne, jeżeli są należne od dłużnika

Jak jest rozliczane wynagrodzenie Kancelarii:

  • wpłaty od dłużnika są zaliczane na koszty adwokackie i koszty windykacji, następnie na należności główne
  • jeżeli wpłatę otrzyma Klient, to Klientowi jest wystawiana faktura, którą winien jest zapłacić w terminie 7 dni (usługa została wykonana na rzecz Klienta)

Klient ponosi symboliczną opłatę za obsługę prawną w wysokości 19,99 zł. Zlecenie jest wykonywane przez Kancelarię od razu po przekazaniu opisu wierzytelności i dokumentów oraz po weryfikacji wierzytelności i dłużnika.. Dokumenty są analizowane przez prawnika, następnie dokonujemy wywiadu gospodarczego o dłużniku, przygotowana zostaje umowa windykacji, pełnomocnictwa, wezwanie o opłaty sądowe, niezwłocznie jest przygotowywany pozew i ostatecznie sprawa trafia do e-sądu. Dlatego uzasadnione jest, że w przypadku spłat dokonywanych przez dłużnika są one zaliczane na koszty adwokackie i koszty windykacji w pierwszej kolejności, żeby pokryć zaangażowanie finansowe Kancelarii.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient nie musi opłacać usług adwokata, gdyż ten koszt ponosi dłużnik.

Co się stanie jeżeli dłużnik wniesie sprzeciw?

Nie musisz niczym się martwić. Nasza Kancelaria może reprezentować Klienta w postępowaniu zwykłym, w którym trzeba obalić argumenty dłużnika w sądzie stacjonarnym, „papierowym”,. Takie postępowanie wymaga większego zaangażowania kancelarii, większego nakładu pracy, uczestniczenia w rozprawach i dużej wiedzy prawnej prawnika, dlatego Klient zobowiązany jest pokryć koszty zastępstwa procesowego w wysokości stawek określonych rozporządzeniem o kosztach adwokackich. Zaproponujemy Państwu reprezentację w niniejszej sprawie.

Jeżeli Klient nie zgodzi się na warunki kancelarii, za dotychczasowe czynności należna będzie zryczałtowana opłata w wysokości 300 zł netto (369 zł brutto).

Co się stanie jeżeli e-sąd umorzy postępowanie, np. z powodu konieczności zapoznania się z dokumentami w sprawie?

Referendarz w e-Sądzie może ocenić na podstawie treści pozwu, że nie jest w stanie rozpoznać sprawy bez dokumentów. W takim wypadku e-sąd umorzy sprawę, co uprawnia wierzyciela do złożenia pozwu „papierowego”, uzupełnienia dokumentów i wniesienia pozwu do sądu stacjonarnego w terminie 3 miesięcy, wykorzystując opłatę wniesioną do e-sądu.

Podobnie jak w przypadku sprzeciwu, nasza Kancelaria może reprezentować Klienta w postępowaniu zwykłym. Klient musi pokryć koszty zastępstwa procesowego w wysokości stawki określonej rozporządzeniem o kosztach adwokackich, często ustalamy też stawkę w niższej wysokości.

Jeżeli Klient nie zgodzi się na warunki kancelarii, za dotychczasowe czynności należna będzie zryczałtowana opłata w wysokości 300 zł netto (369 zł brutto).

Co się stanie jeżeli będzie bezskuteczna egzekucja?

Jeżeli dłużnik nie zapłaci należności w postępowaniu egzekucyjnym i komornik wyda postanowienie o bezskutecznej egzekucji lub dłużnik ogłosi upadłość, Klient nie ponosi żadnych kosztów zakończenia postępowania.

Brak spłaty od dłużnika – brak wynagrodzenia dla Kancelarii

Klient jest zobowiązany do wszczęcia egzekucji na wniosek Kancelarii, nie później niż w terminie 6 lat od zakończenia egzekucji (żeby nie dopuścić do przedawnienia roszczenia głównego i kosztów adwokackich należnych Kancelarii). Egzekucja powinna toczyć się pod nadzorem prawnika wyznaczonego przez Kancelarię.

Co się stanie jeżeli wypowiesz umowę?

Jeżeli Klient wypowie umowę w trakcie windykacji e-sądowej, a także nie będzie chciał skierowania wniosku egzekucyjnego, należy założyć, że dłużnik rozliczył się z Klientem lub ten umorzył jego dług w całości lub części, powodując w ten sposób stratę Kancelarii. Klient jest zobowiązany do zapłaty dochodzonych pozwem kosztów procesu na rzecz kancelarii.