Cennik opłat ponoszonych w ramach zlecenia windykacji sądowej

Czynności wykonywane przez KancelarięIle płacisz?Dlaczego płacisz?Czy otrzymasz zwrot opłaty?
Wniesienie pozwu do E-sądu
o zapłatę
kwoty do 2650 zł
40 zł

stała opłata

30 zł stanowi obowiązkową opłatę
na rzecz Sądu Rejonowego
w Lublinie (E-sądu),
opłata 10 zł pokrywa koszty bankowe i operacyjne

TAK

kwota jest zasądzana w nakazie zapłaty i dłużnik zobowiązany jest do jej zwrotu

Wniesienie pozwu do E-sądu
o zapłatę
kwoty powyżej 2650 zł

1,50 %
kwoty dochodzonej w pozwie

(np. od kwoty długu 10.000 zł
oplata wyniesie 150 zł)

1,25% stanowi obowiązkową opłatę
na rzecz Sądu Rejonowego
w Lublinie (E-sądu),
opłata 0,25% pokrywa koszty bankowe i operacyjne

TAK

kwota jest zasądzana w nakazie zapłaty i dłużnik zobowiązany jest do jej zwrotu

Uzyskanie nakazu zapłaty i klauzuli wykonalnościO zł  

Windykacja, negocjacje

Wpis na giełdach wierzytelności i w raportach BIG i wywiadowni gospodarczych

O zł  
Po zapłaceniu przez dłużnika

Prowizja 1,5% wyłącznie od odzyskanych należności głównych.

Zapłata Kancelarii kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz kosztów ubocznych.

Zapłata Kancelarii rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Prowizja jest należna w związku z prowadzeniem windykacji i ponoszeniem przez Kancelarię kosztów zastępstwa procesowego.

 Koszty zastępstwa są zasądzane od dłużnika.

Koszty uboczne, w tym rekompensata za koszty odzyskiwania należności są należne w związku z prowadzeniem przez Kancelarię windykacji.

NIE

Ta niewielka prowizja obciąża wierzyciela.

Pozostałe koszty są należne wyłącznie po zapłaceniu przez dłużnika

Brak zapłaty przez dłużnika

O zł prowizji

O zł kosztów adwokackich

Nie płacisz jeżeli windykacja i egzekucja pozostaje bezskuteczna
 

Opłata przy skierowaniu sprawy do Komornika

200 zł

 

Zalecane przy dochodzeniu kwoty zadłużenia powyżej 1500 zł

Jest to  opłata za czynności wykonywane przez komornika

TAK

wniesione opłaty  doliczane są do kwoty odzyskanej przez komornika.

Odpowiedź na sprzeciw oraz nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo radcy prawnego na rozprawie przed sądem cywilnym, po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym.

Wysokość wynagrodzenia za osobiste stawiennictwo jest ustalana z radcą prawnym

(w sprawach nieskomlikowanych z reguły jest to połowa ustawowych stawek lub ustalenie pokrycia kosztów poszczególnych czynności )

Wynagrodzenie radcy za stawiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy i sporządzenie odpowiedzi na sprzeciw.

TAK

sąd powinien zasądzić koszty pełnomocnika procesowego

Cofnięcie przez Klienta  pozwu o zapłatę w trakcie postępowania przed sądowego.

w zależności od wysokości kwoty dochodzonej pozwem o zapłatę:

90 zł

do 500 zł

270 zł

do 1500 zł

900 zł

do 5000 zł

1800 zł

do 10000 zł

3600 zł

do 50000 zł

5400 zł

do 200000 zł

10800 zł

powyżej 200000 zł

Koszty zastępstwa procesowego ustalane są przez sąd na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności prawne radców prawnych / adwokackie.

Działania te powodują brak możliwości uzyskania nakazu zapłaty lub odzyskania od dłużnika wynagrodzenia za usługi, z których do tej pory Klient korzystał za darmo.

NIE

opłata stanowi wynagrodzenie pełnomocnika za świadczone na Państwa rzecz usługi.

Wypowiedzenie przez Klienta umowy windykacji lub pełnomocnictwa radcy prawnemu w trakcie postępowania przed sądem.
Wycofanie przez Klienta oferty sprzedaży wierzytelności zamieszczonej przez Kancelarię
Oddalenie powództwa przez sąd cywilny z powodu jego wcześniejszej zapłaty przez dłużnika i braku poinformowania o tym Pełnomocnika.