Cennik opłat ponoszonych w ramach zlecenia windykacji sądowej

Czynności wykonywane przez Kancelarię w toku postępowania sądowego
Czynności wykonywane przez Kancelarię po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty
Bezskuteczna egzekucja: brak zapłaty zadłużenia przez dłużnika
Odzyskanie należności: Zapłata zadłużenia przez dłużnika
Przekazanie postepowania z e-sadu do postępowania zwykłego:

Telefon: + 48 71 349 09 11
Fax: + 48 71 349 09 14

AIF Kancelaria Sp. z o.o.
ul. Halicka 14, 54-032 Wrocław

kontakt@e-sad.info.pl

OPIS USŁUGI WINDYKACJI E-SĄDOWEJ

Windykacja E-sądowa: zgodnie z zasadą ,,No Win, No Fee”

Kancelaria udostępnia Państwu narzędzie E-SĄD.INFO.PL do prowadzenia najtańszego postępowania w e-sądzie, w którym możecie Państwo otrzymać pomoc profesjonalnego prawnika, radcy prawnego, za symboliczną opłatą
19.99 zł. Prawnik będzie Państwa reprezentował w postępowaniu przed e-sądem oraz w egzekucji komorniczej.

Koszty skierowania pozwu do e-sądu są najniższe, gdyż opłata sądowa wynosi ¼ pełnej opłaty sądowej. Zamiast płacić 5% opłaty w postępowaniu „papierowym”, w e-sądzie opłata wynosi 1,25%.
Przykładowo, jeżeli dług wynosi do 1500 zł opłata sądowa wynosi 30 zł. Skierujecie Państwo pozew do e-sądu z pomocą doświadczonego radcy prawnego, który przygotuje pozew poparty praktyką trzech tysięcy prowadzonych postępowań.

Otrzymacie Państwo dostęp do Panelu Klienta w celu uzyskiwania informacji o postępowaniu sądowym. Po złożeniu pozwu, w terminie 1-2 dni zostanie nadana sygnatura sądowa postępowania, nakaz zapłaty jest wydawany z reguły w ciągu 30 dni, w przypadku skutecznego doręczenia oraz braku sprzeciwu w terminie ok. 30 dni zostanie nadana klauzula wykonalności i sprawa może być niezwłocznie skierowana do egzekucji.

Czy Kancelaria pracuje za darmo? Oczywiście, że NIE.
Zgodnie z umową windykacji e-sądowej, za koszty windykacji zapłaci dłużnik.
Zgodnie z przepisami, sąd zasądzi następujące koszty, stanowiące wynagrodzenie Kancelarii:

  • zwrot kosztów adwokackich – należne są od dłużnika z chwilą złożenia pozwu;
  • rekompensata za koszty windykacji w wysokości 40 EUR lub 70 EUR lub 100 EUR w zależności od wysokości długu– należne są od dłużnika z chwilą podjęcia windykacji e-sądowej.
  • inne koszty uboczne, jeżeli są należne od dłużnika

Jak jest rozliczane wynagrodzenie Kancelarii:

  • wpłaty od dłużnika są zaliczane na koszty adwokackie i koszty windykacji, następnie na należności główne
  • jeżeli wpłatę otrzyma Klient, to Klientowi jest wystawiana faktura, którą winien jest zapłacić w terminie 7 dni (usługa została wykonana na rzecz Klienta)

Klient ponosi symboliczną opłatę za obsługę prawną w wysokości 19,99 zł. Zlecenie jest wykonywane przez Kancelarię od razu po przekazaniu opisu wierzytelności i dokumentów oraz po weryfikacji wierzytelności i dłużnika.. Dokumenty są analizowane przez prawnika, następnie dokonujemy wywiadu gospodarczego o dłużniku, przygotowana zostaje umowa windykacji, pełnomocnictwa, wezwanie o opłaty sądowe, niezwłocznie jest przygotowywany pozew i ostatecznie sprawa trafia do e-sądu. Dlatego uzasadnione jest, że w przypadku spłat dokonywanych przez dłużnika są one zaliczane na koszty adwokackie i koszty windykacji w pierwszej kolejności, żeby pokryć zaangażowanie finansowe Kancelarii.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient nie musi opłacać usług adwokata, gdyż ten koszt ponosi dłużnik.

Co się stanie jeżeli dłużnik wniesie sprzeciw?

Nie musisz niczym się martwić. Nasza Kancelaria może reprezentować Klienta w postępowaniu zwykłym, w którym trzeba obalić argumenty dłużnika w sądzie stacjonarnym, „papierowym”,. Takie postępowanie wymaga większego zaangażowania kancelarii, większego nakładu pracy, uczestniczenia w rozprawach i dużej wiedzy prawnej prawnika, dlatego Klient zobowiązany jest pokryć koszty zastępstwa procesowego w wysokości stawek określonych rozporządzeniem o kosztach adwokackich. Zaproponujemy Państwu reprezentację w niniejszej sprawie.

Jeżeli Klient nie zgodzi się na warunki kancelarii, za dotychczasowe czynności należna będzie zryczałtowana opłata w wysokości 300 zł netto (369 zł brutto).

Co się stanie jeżeli e-sąd umorzy postępowanie, np. z powodu konieczności zapoznania się z dokumentami w sprawie?

Referendarz w e-Sądzie może ocenić na podstawie treści pozwu, że nie jest w stanie rozpoznać sprawy bez dokumentów. W takim wypadku e-sąd umorzy sprawę, co uprawnia wierzyciela do złożenia pozwu „papierowego”, uzupełnienia dokumentów i wniesienia pozwu do sądu stacjonarnego w terminie 3 miesięcy, wykorzystując opłatę wniesioną do e-sądu.

Podobnie jak w przypadku sprzeciwu, nasza Kancelaria może reprezentować Klienta w postępowaniu zwykłym. Klient musi pokryć koszty zastępstwa procesowego w wysokości stawki określonej rozporządzeniem o kosztach adwokackich, często ustalamy też stawkę w niższej wysokości.

Jeżeli Klient nie zgodzi się na warunki kancelarii, za dotychczasowe czynności należna będzie zryczałtowana opłata w wysokości 300 zł netto (369 zł brutto).

Co się stanie jeżeli będzie bezskuteczna egzekucja?

Jeżeli dłużnik nie zapłaci należności w postępowaniu egzekucyjnym i komornik wyda postanowienie o bezskutecznej egzekucji lub dłużnik ogłosi upadłość, Klient nie ponosi żadnych kosztów zakończenia postępowania.

Brak spłaty od dłużnika – brak wynagrodzenia dla Kancelarii

Klient jest zobowiązany do wszczęcia egzekucji na wniosek Kancelarii, nie później niż w terminie 6 lat od zakończenia egzekucji (żeby nie dopuścić do przedawnienia roszczenia głównego i kosztów adwokackich należnych Kancelarii). Egzekucja powinna toczyć się pod nadzorem prawnika wyznaczonego przez Kancelarię.

Co się stanie jeżeli wypowiesz umowę?

Jeżeli Klient wypowie umowę w trakcie windykacji e-sądowej, a także nie będzie chciał skierowania wniosku egzekucyjnego, należy założyć, że dłużnik rozliczył się z Klientem lub ten umorzył jego dług w całości lub części, powodując w ten sposób stratę Kancelarii. Klient jest zobowiązany do zapłaty dochodzonych pozwem kosztów procesu na rzecz kancelarii.